Over Ziegler

Waar staan wij voor, waar willen wij heen

Een brandweervoertuig is een investering in de toekomst. Omdat onze klanten vertrouwen op deze investering, garanderen wij maximale kwaliteit en innovatie. Dit betekent: perfecte afwerking, extreme stabiliteit, optimale corrosiebescherming en een grote flexibiliteit ten aanzien van individuele wensen van de klant. Als aanvulling hierop hebben wij een uitgebreid scala aan brandweertechnische accessoires die eveneens voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.

Als lid van de CIMC-groep biedt Ziegler het beste en meest concurrerende portfolio op het gebied van brandbestrijding. Ons voornaamste doel is het beschermen van de openbare veiligheid en veilige werkplekken voor de werknemers van de Ziegler-groep.

ZIEGLER Signet white
ZIEGLER Concern structure nl web
Wij zijn onderdeel van een sterke groep

Sinds 2013 maakt Ziegler Brandweertechniek B.V. deel uit van de China International Marine Containers (GROUP) Ltd. (CIMC) – de wereldwijd leidende aanbieder van logistieke en energie-apparatuur. Als onderdeel van deze sterke groep profiteren wij van talloze synergievoordelen.

Geschiedenis Ziegler Brandweertechniek B.V.

1795 Oprichting klokkengieterij A.H. van Bergen
1830 Levering eerste brandspuit
1862 Opening tweede gieterij
1883 Nieuwe constructie brandspuiten
1929 Opening filiaal Bilthoven “Koninklijke fabriek van Auto-, motor- en handbrandspuiten firma H.T. & A.H. van Bergen.
1952 Opening carrosseriefabriek in Winschoten, onder de naam Berwi
1975 Verkoop Berwi aan Noord Nederlandsche Machinefabriek te Winschoten. Overname door Ajax-De Boer en Ziegler.
1980 Andries van Bergen stapt uit het bedrijf.
1982 De carrosseriefabriek gaat verder onder de naam “Ajax-Ziegler”.
1992 Ziegler neemt alle aandelen over en de carrosseriefabriek gaat verder onder de naam Ziegler Brandweertechniek B.V.
2013 Onderdeel CIMC

Geschiedenis Albert Ziegler GmbH
Duurzaamheid: dat is, de toekomst veilig te stellen. Niet alleen voor jezelf.

Kwaliteit, Milieu, Compliance & Garantiebepalingen

Certified quality web

Voor Ziegler is het voortdurend bewijzen van onze kwaliteit heel vanzelfsprekend. Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA* 2008/5.1 garanderen wij onze klanten dat alle productieprocessen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

umweltmanagement

Ook de bescherming van het milieu is een integraal onderdeel van het door ons gevoerde beleid. Wij zorgen ervoor dat de geldende wettelijke verplichtingen en milieutechnische eisen worden nageleefd.

Onze leveranciers worden met zorg geselecteerd, zodat onze klanten er blindelings op kunnen vertrouwen dat onze producten voor de volle 100% voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieueisen.

compliance

Ziegler streeft ernaar om gelijke kansen op de markt te bewerkstelligen en om ervoor te zorgen dat er beslissingen worden genomen op basis van objectieve criteria. Om dit te realiseren worden wettelijke regels zoals omschreven in onze compliance richtlijnen nageleefd.

image large

Art. 1.

Garantie bestaat naar keuze van Ziegler Brandweertechniek b.v. uit het repareren of kosteloos vervangen van het gebrekkige onderdeel c.q. het herstellen van de constructiefout, doch alleen indien Ziegler Brandweertechniek b.v. het gebrek heeft vastgesteld. 

Art. 2.

De garantie betreft fabrieksgarantie. Vervoer van en naar onze fabriek komt niet voor onze rekening.

Art. 3.

De vergoeding van herstelkosten geschiedt onder de voorwaarden dat het herstel wordt verzorgd door Ziegler Brandweertechniek b.v. of een door Ziegler Brandweertechniek b.v. erkende reparateur.

Art. 4.

De garantie vervalt indien het voertuig door derden of door inbouw van andere dan van Ziegler Brandweertechniek b.v. betrokken onderdelen is gewijzigd en er naar het oordeel van Ziegler Brandweertechniek b.v. oorzakelijk verband bestaat tussen een geconstateerd gebrek en de wijziging. Op de garantie kan geen beroep worden gedaan wanneer de voorschriften ten aanzien van de behandeling van het voertuig (handboek) niet worden opgevolgd, het voertuig anders wordt gebruikt dan voor het doel waarvoor het bestemd is en in het bijzonder wanneer de geadviseerde controle- en onderhoudswerkzaamheden niet c.q. niet tijdig zijn uitgevoerd. Voor het behoud van de garantie is een jaarlijkse inspectie door een deskundig medewerker van Ziegler Brandweertechniek b.v. verplicht.

Art. 5.

Normale slijtage en afstelwerkzaamheden zijn van de garantie uitgesloten. Voorts zijn van de garantie uitgesloten beschadigingen, in het bijzonder waneer deze het gevolg zijn van ongevallen, nalatige of ondeskundige behandeling, opslag of transport.

Art. 6.

Garantieaanspraken worden slechts dan in behandeling genomen, wanneer zij binnen 30 dagen na het vaststellen van een gebrek, bij Ziegler Brandweertechniek b.v. schriftelijk zijn ingediend.

Art. 7.

Op leveringen en diensten die op grond van toegekende garantieaanspraken worden uitgevoerd, zijn de onderhavige garantiebepalingen van overeenkomstige toepassing, waarbij de garantietermijn gelijk is aan de nog niet verstreken termijn van de garantie op grond waarvan de leveringen en diensten zijn uitgevoerd.

Art. 8.

De aansprakelijkheid van Ziegler Brandweertechniek b.v. ter zake van de door haar verkochte voertuigen, originele Ziegler onderdelen is beperkt tot nakoming van de hierboven genoemde garantieverplichtingen. Elke verdergaande vordering, in het bijzonder ter zake van waardevermindering, bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten. Ontbinding van de koopovereenkomst op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ziegler Brandweertechniek b.v. is eveneens uitgesloten.

Art. 9.

Alle mechanische schades aan door Ziegler Brandweertechniek b.v. verkochte voertuigen dienen door of namens Ziegler Brandweertechniek b.v. gerepareerd te worden, de garantie vervalt indien één of meerdere schadereparaties door een niet-geautoriseerde derde zijn uitgevoerd.